Галерия

Албум: Област Русе


Ястреб

Яребица

Щъркели

Щъркел

Щрауси

Щраус

Чълтокрака чайка

Чучулига

Черногърбо каменарче

Черна рибарка

Черна врана

Черен щъркел

Черен синигер

Черен лешояд

Черен лебед

Черен кълвач с малките си

Червеногуша гъска

Чайка буревестница

Чавка

Царски орел

Царски орел

Улулица

Тръстиков блатар

Степен орел

Сокол скитник

Сокерица

Сойка

Славей

Синя сврака

Син синигер

Сива чапла

Сива патица

Сива мухоловка

Сива гъска

Сива врана

Сив жерав

Селска лястовица

Ръждива чапла

Розово фламинго

Розов скорец

Розов пеликан

Пъстър кълвач

Пчелояд

Птица секретар

Посевна гъска

Полска чучулига

Поен лебед

Поен дрозд

Орехче

Обикновена токачка

Обикновен скорец

Обикновен мишелов

Ням лебед

Нощна чапла

Мухоловка

Мраморна патица

Морски орел

Мишелов

Марабу

Малък ястреб

Малък гмурец

Лятно бърне

Лястовица

Лешояд

Кукувица

Кос

Клопач

Керкенез

Качулата чучулига

Качулата потопница

Зеленоглава патица

Дропла

Домашно врабче

Див скален гълъб

Гургулица

Гугутка

Гривяк

Голяма бяла чапла

Гларус

Гарван

Врабче

Воден кос

Бяла яребица

Бял щъркел

Бял щъркел

Бял ангъч

Блестящ ибис

Белошипа ветрушка

Белоглав лешояд

Белобуза гъска

Авлига